สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ บรรเจิด สิงคะเนติ
นันทวัฒน์ บรมานันท์