ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคล ตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2543

      จำนวนหน้า : 113 หน้า

      คำสำคัญ : ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

      ขนาดไฟล์ : 876 KB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด