การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย รศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์

รายละเอียดรายการ

      ชื่อผู้แต่ง : นันทวัฒน์ บรมานันท์

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

      ปีพิมพ์ : 2545

      จำนวนหน้า : 164 หน้า

      คำสำคัญ : การออกเสียงประชามติ

      ขนาดไฟล์ : 1.20 MB

      ประเภทเอกสาร : รายงานวิจัย

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง

รายการแนะนำ "รายงานวิจัย."

หนังสือแนะนำ 10 ลำดับล่าสุด