เหตุผลประกอบร่างมาตราซึ่งกรรมาธิการ (ผู้แทนสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) ขอสงวนความเห็นนำไว้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : ม.ป.พ.

      จำนวนหน้า : 62

      ขนาดไฟล์ : 4.23 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง